201701.10
0
0

Tapu iptali ve tescil, katkı payı alacağı ve katılma alacağı

bozgezerhukuk.com

T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/940
Karar No:2016/12703
Kar. Tarihi:28.09.2016

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Tapu İptali ve Tescil, Katkı Payı Alacağı ve Katılma Alacağı… ile … aralarındaki tapu iptali ve tescil, katkı payı alacağı ve katılma alacağı davasının kısmen kabulüne dair … Aile Mahkemesi’nden verilen … sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili ile davalı vekili taraflarından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:K A R A RDavacı … vekili, boşanma dava dilekçesi ile birlikte evlilik birliği içerisinde tarafların birlikte edindikleri davalı adına kayıtlı dokuz adet taşınmaz ve iki adet araç yönünden tapu ve trafik tescil kayıtlarının 1/2’sinin iptali ile davacı adına tesciline karar verilmesini talep etmiş ve dava değerini 50 bin TL olarak bildirmiştir. Tefrik edilen dosyaya sunduğu harcını yatırdıkları 10.07.2014 tarihli ıslah dilekçesi ile dava konusu malvarlığının 1/2’sinin bedeli 188.120,00 TL’nin tahsilini talep etmişlerdir.
Davalı … vekili, davacının ev hanımı olduğunu ve malvarlığının edinilmesinde hiçbir katkısının bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 81.403,61 TL’nin davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin talebin ise reddine karar verilmiştir. Hüküm, süresi içerisinde reddedilen kısım yönünden davacı vekili, kabul yönünden davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar, 30.12.1979 tarihinde evlenmiş; 23.11.2009 tarihinde açılan boşanma davasının kabulüne ilişkin hükmün, 14.02.2012 tarihinde kesinleşmesiyle boşanmışlardır. Mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarih itibarıyla sona ermiştir (TMK 225/son). Sözleşmeyle başka mal rejiminin seçildiği ileri sürülmediğinden evlilik tarihinden 4721 sayılı TMK’nun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı (743 sayılı TKM 170.m), bu tarihten mal rejiminin sona erdiği tarihe kadar ise, edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir (4722 sayılı yasanın 10, TMK 202/1.m). Mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı bulunduğu rejime ilişkin hükümler uygulanır (TMK 179.m).
1- Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına ve mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verildiğine, takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına göre, davalı vekilinin tüm ve davacı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2- Davacı vekilinin … parseller ile … plakalı araca yönelik temyiz itirazlarına gelince; Maddi olayları ileri sürmek taraflara, hukuki nitelendirme yapmak ve uygulanacak kanun maddelerini belirlemek hakime aittir (6100 s.lı HMK 33 m).
.//..İddianın ileri sürülüş şekline göre dava, katkı payı alacak isteğine ilişkindir. Tasfiyeye konu 47 parsel … parsel 03.08.1992’de ve … plakalı araç ise 18.04.1996’da eşler arasında mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemde davalı adına tescil edilmiştir.
Mahkemece, zikredilen taşınmazlar ve araç yönünden 07.03.2014 tarihli bilirkişi raporu esas alınarak davacının katkısının kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, gerekçe dosya kapsamına uygun değildir. Tüm dosya kapsamı, toplanan deliller ve tanık beyanlarından davacının tarlada çalışmak suretiyle … parseller ile … plakalı aracın edinilmesinde az da olsa bir miktar katkısının olduğunun kabulü gerekmektedir. Ne var ki, dosya kapsamında eşlerin taşınmazın edinilmesine katkı oranlarını belirleyecek yeterli veri olmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece yapılması gereken TMK 4. ve TBK 50. madde uyarınca, hukuk ve hakkaniyete uygun bir katkı oranı takdir edilerek, bu oranın taşınmazlar ve aracın dava tarihi itibariyle değeri ile çarpılarak bulunacak miktar yönünden talep miktarı da gözetilerek kabule karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) nolu bentte gösterilen nedenlerle davacı vekilinin yazılı temyiz itirazları yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollaması ile HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, davalının tüm ve davacının diğer temyiz itirazlarının yukarıda (1). bentte gösterilen nedenle reddine ve taraflarca HUMK’nun 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine,
4.181,15 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine ve 4.281,90 TL peşin harcının da istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, 28.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yanıtlayın

Your email address will not be published. Required fields are marked *