201707.22
0
1

İNTERPOL BÜLTENLERİ

İnterpol’ün en önemli fonksiyonlarından bir tanesi üye ülkeler arasında suçla alakalı bilgilerin değişimini sağlayan uluslararası bültenler sistemidir. Bültenler üye ülke Milli Merkez Birimlerinin talepleri doğrultusunda teşkilatın dört dilinde (İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça) yayınlanır. Uluslararası bülten sistemi ile üye ülkeler arasında uluslararası bağlantı ve faillerinin yakalanması hedeflenmiştir. Bununla birlikte, kayıp şahısların bulunması, buluntu cesetlerin kimlik tespiti…

201707.20
0
0

KARTEL FAİZİ

KARTEL FAİZİ ( 12 BANKAYA KARŞI 3 KAT KARTEL TAZMİNATI DAVASI ) Rekabet Kurulu  08.03.2013 tarihinde Türkiye’de aktif faaliyet gösteren 12 bankanın mevduat, kredi ve kredi kartı konularında 21.08.2007 ile 22.09.2011 tarihleri arasında anlaşma/uyumlu eylem(kartel) içerisinde bulunarak 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Kanunu’nun 4. Maddesini ihlal ederek müşterileri aleyhine faiz oranlarında değişiklikler yaptığını tespit etmiştir.Bu tespitin…

201706.22
0
0

ECRİMİSİL DAVALARINDA İNTİFADAN MEN ŞARTI TANIK BEYANIYLA İSPATLANABİLİR

T.C. YARGITAY Birinci Hukuk Dairesi E: 2014/13940 K: 2014/18257 T: 24.11.2014 • Ortaklığın Giderilmesi • Paylı ve Elbirliğiyle Mülkiyette Ecrimisil Davası • Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı • İntifadan Men Şartının Her Türlü Delille Kanıtlanabilmesi • Ecrimisil Davasında İntifadan Men Şartının Aranmadığı Haller • İntifadan Men Şartının Tanık Beyanı ile Kanıtlanabilmesi Özet: Paylı mülkiyette taşınmazdan yararlanamayan paydaş,…

201706.22
0
0

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞÇİ ALEYHİNE HAKKANİYETE AYKIRI MADDELER GEÇERSİZDİR

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2015/7075 K. 2017/51 T. 16.1.2017 • İŞÇİYE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA VERİLEN EĞİTİM ( İşçiye Masrafları İşverence Karşılanmak Üzere Verilen Eğitim Karşılığında İşçinin Belli Bir Süre Çalışmasının Kararlaştırılmasının Mümkün Olduğu/İşçinin Verilen Eğitim Karşılığında İşverene Belli Bir Süre İş Görmesinin İşverene Olan Sadakat Borcu Kapsamında Değerlendirileceği – Çalışma Süresinin…

201701.10
0
0

Tapu iptali ve tescil, katkı payı alacağı ve katılma alacağı

T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No:2015/940 Karar No:2016/12703 Kar. Tarihi:28.09.2016 MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Tapu İptali ve Tescil, Katkı Payı Alacağı ve Katılma Alacağı… ile … aralarındaki tapu iptali ve tescil, katkı payı alacağı ve katılma alacağı davasının kısmen kabulüne dair … Aile Mahkemesi’nden verilen … sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili…