201706.22
0
0

ECRİMİSİL DAVALARINDA İNTİFADAN MEN ŞARTI TANIK BEYANIYLA İSPATLANABİLİR

T.C. YARGITAY Birinci Hukuk Dairesi E: 2014/13940 K: 2014/18257 T: 24.11.2014 • Ortaklığın Giderilmesi • Paylı ve Elbirliğiyle Mülkiyette Ecrimisil Davası • Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı • İntifadan Men Şartının Her Türlü Delille Kanıtlanabilmesi • Ecrimisil Davasında İntifadan Men Şartının Aranmadığı Haller • İntifadan Men Şartının Tanık Beyanı ile Kanıtlanabilmesi Özet: Paylı mülkiyette taşınmazdan yararlanamayan paydaş,…

201706.22
0
0

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞÇİ ALEYHİNE HAKKANİYETE AYKIRI MADDELER GEÇERSİZDİR

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2015/7075 K. 2017/51 T. 16.1.2017 • İŞÇİYE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA VERİLEN EĞİTİM ( İşçiye Masrafları İşverence Karşılanmak Üzere Verilen Eğitim Karşılığında İşçinin Belli Bir Süre Çalışmasının Kararlaştırılmasının Mümkün Olduğu/İşçinin Verilen Eğitim Karşılığında İşverene Belli Bir Süre İş Görmesinin İşverene Olan Sadakat Borcu Kapsamında Değerlendirileceği – Çalışma Süresinin…

201701.10
0
0

Tapu iptali ve tescil, katkı payı alacağı ve katılma alacağı

T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No:2015/940 Karar No:2016/12703 Kar. Tarihi:28.09.2016 MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Tapu İptali ve Tescil, Katkı Payı Alacağı ve Katılma Alacağı… ile … aralarındaki tapu iptali ve tescil, katkı payı alacağı ve katılma alacağı davasının kısmen kabulüne dair … Aile Mahkemesi’nden verilen … sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili…